BHP OCENA RYZYKA

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

OCENA RYZYKA | BHP | WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE | SZKOLENIA | DORADZTWO

ZOBACZ WIĘCEJ

Uzgadnianie  projektów budowlanych pod względem BHP jest nieobowiązkowe od dnia 01.01.2012 r.  Warto pamiętać, jednak że:

Art. 283. Kodeksu Pracy  mówi o tym, że kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Naszą ofertę kierujemy szczególnie do pracodawców dokonujących budowy czy przebudowy obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
Warto zlecić Rzeczoznawcy ds. BHP uzgodnienie lub opiniowanie  tych projektów, albo wymagać takiego uzgodnienia od projektanta. Za skorzystaniem z profesjonalnego doradztwa w zakresie BHP, przemawiają również następujące okoliczności:
  • wymagania BHP dla wielu pomieszczeń pracy mogą być skomplikowane,
  • przepisy ulegają dość częstym zmianom,
  • nie każdy pracodawca zatrudnia odpowiednich fachowców, którzy projekt sprawdzą,
  • najdroższe jest nakazowe przebudowywanie obiektów niespełniających wymagań przepisów,
  • każdy ma prawo zasięgnąć opinii z drugiego źródła.
1

Ocenę ryzyka wykonujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r.).

2

Ocenę ryzyka wykonujemy uwzględniając m.in.:

  • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
  • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;
  • stosowane ilości  substancji.
3

Opracowujemy wytyczne dla wentylacji w postaci projektów technologicznych.

4

Opiniujemy projekty pod względem zgodności z wymaganiami BHP.

5

Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz SANEPIDu  w zakresie BHP i oceny ryzyka.

6

Dokonujemy oceny realizacji obowiązków dalszych użytkowników chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH, a w szczególności sprawdzamy  warunki stosowania  kontroli ryzyka  substancji zgodnie z scenariuszami narażenia.