ADR - BAZA WIEDZY

Doradca ADR

Wykwalifikowany doradca ADR potrzebny jest w każdym przedsiębiorstwie, które zajmuje się transportem towarów niebezpiecznych. Jest to specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Doradca ADR w przedsiębiorstwie ma za zadanie zadbać, aby usługi były wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami międzynarodowymi. Nie pełni funkcji kontrolujących, a jedynie doradcze, zabezpieczające interesy przedsiębiorcy.

Korzystając z naszych usług, klient ma zapewnione:
• pełną obsługę wchodzącą w zakres ADR oraz pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Umowy ADR;
• szkolenie ADR osób (poza kierowcami), które są zaangażowane w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Współpraca z przedsiębiorstwem

Doradca ADR działa na podstawie przepisów umowy ADR (1.8.3.1) oraz art. 15 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa, że każde przedsiębiorstwo, w którym dokonuje się transportu towarów niebezpiecznych (jak i powiązanych z nim czynności pakowania, załadowywania, napełniania lub rozładowywania ładunków).
Doradca ADR może współpracować z przedsiębiorstwem w formie umowy o pracę, umowy zlecenia/o dzieło, umowy o współpracy, umowy o świadczenie usług (oraz w innej formie, przewidzianej w przepisach prawa).

Doradca ADR - nasza oferta

Świadczone przez nas usługi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych są w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy Umowy Europejskiej ADR (dział 1.8.3) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (ROZDZIAŁ 2).

Sporządzania sprawozdań powypadkowych

Oferowane przez nas doradztwo obejmuje również sporządzanie raportów powypadkowych. Tego typu raport musi być sporządzony, jeśli w trakcie czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych miał miejsce poważny wypadek lub awaria.

Za sporządzenie raportu powypadkowego ADR odpowiada wyznaczony w firmie doradca ds. bezpieczeństwa drogowego towarów niebezpiecznych (Doradca ADR). Ten obowiązek jest związany z punktem.8.5 Umowy Europejskiej ADR oraz artykuł 17.1 i 40.1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2001r.

Audyt zgodności z wymaganiami ADR

Do naszych obowiązków należy również ciągły nadzór nad poprawnością:
• oznakowań ADR
• wyłączeń z przepisów ADR
• instrukcji pisemnych dla kierowcy
• dokumentów przewozowych
• wyposażenia pojazdów

Ceny świadczonych przez nas usług są zależne od wielu czynników m.in.: ilość procesów związanych z materiałami niebezpiecznymi, zróżnicowanie asortymentu towarów, ryzyko związanego z towarami, sposób pakowania, przewóz towarów.

Nasze uprawnienia

Doradca ADR należy do zawodów regulowanych, czyli takich, których wykonywanie opiera się na posiadaniu zezwolenia lub na spełnieniu ściśle określonych wymogów określonych przez prawo. Dodatkowo, profesjonalny doradca ADR powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu transportu i logistyki.

Biuro Techniczne Firm BHP i Technologia  to firma świadcząca usługi doradcze zgodnie z tymi wymogami: posiadamy świadectwa ukończenia kursu na doradcę. Złożyliśmy też egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Kiedy obowiązują przepisy ADR?

Przepisy ADR (zgodnie z U S T AWĄ  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730, 1123.oraz umową ADR Z 2019 )  dotyczą Państwa przypadku: np. nadawania , pakowania, nalewania , znakowania załadunku , rozładunku , przygotowania dokumentacji towarów sklasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie ( informacja w  p. 14 karty charakterystyki ) , generowania listu przewozowego i jego dostarczanie przewoźnikowi . 

Pod pojęciem transportu wg ww. przepisu należy rozumieć: przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po innych drogach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem( np. załadunek, rozładunek pakowanie, nalewanie , znakowanie  , przygotowania dokumentacji ) ;

Ww. przepisy należy stosować od jednorazowej operacji z   towarem niebezpiecznym w ilości większej niż tzw. umowna tona wg przepisu 1.1.3.6.3 ADR( w zależności od rodzaju towarów może być w [ litrach dla ciekłych], w [kg dla sypkich]  0, 20, 300 1000 )

Sprawozdanie roczne ADR

Co roku wymaga się złożenia raportu z działalności, jeżeli przedsiębiorca zajmuje się przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych (ilość wymagająca oznakowania jednostki transportowej). Sporządzenie raportu rocznego jest obowiązkiem doradcy ds. bezpieczeństwa drogowego towarów niebezpiecznych (doradca ADR).

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Wykonywane przez nas szkolenia są potwierdzone odpowiednimi certyfikatami ukończenia. Biorą w nich udział wszystkie osoby, które są zaangażowane w operacje obejmujące transport towarów niebezpiecznych (m.in. załadunek, rozładunek, pakowanie, czynności nadawcze). W ten sposób pracownicy będą zapoznani z ogólnymi wymaganiami przepisów przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz szczegółowymi informacjami stosownie do odpowiedzialności i obowiązków im powierzonych.

Osoby zaangażowane w operacje związane z przewozem towarów niebezpiecznych a przede wszystkim: załadunek, rozładunek, pakowanie, czynności nadawcze muszą przejść szkolenie w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.