RYZYKO
TECHNOLOGIA

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

OCENA RYZYKA | BHP | WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE | SZKOLENIA | DORADZTWO

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakres opracowań

1

Ocena ryzyka technicznego maszyn i urządzeń, zespołu maszyn wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2023/1230 w sprawie maszyn.

2

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych w procesach przemysłowych metodą HAZOP

3

Ocena ryzyka na stanowiskach od substancji chemicznych wykonujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z dnia 18.01.2005 r.).

4

Ocena ryzyka zapłonu dla maszyn, urządzeń i procesów.

5

Wytyczne projektowe z zakresu BHP.

6

Wytyczne projektowe dla wentylacji awaryjnej oraz odciągów stanowiskowych substancji niebezpiecznych oraz wentylacji przeciw wybuchowej.

7

Opiniujemy projekty pod względem zgodności z wymaganiami BHP.

8

Audyty zgodności z wymaganiami do dyrektywy: maszynowej, dyrektywy 2014/34/UE(ATEX user).

9

Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy, PSP oraz Sanepidu  w zakresie BHP i oceny ryzyka i bezpieczeństwa przeciw wybuchowego.

Uzgadnianie  projektów budowlanych pod względem BHP jest nieobowiązkowe od dnia 01.01.2012 r.  Warto pamiętać, jednak że:

Art. 283. Kodeksu Pracy  mówi o tym, że kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Naszą ofertę kierujemy szczególnie do pracodawców dokonujących budowy czy przebudowy obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
Warto zlecić Rzeczoznawcy ds. BHP uzgodnienie lub opiniowanie  tych projektów, albo wymagać takiego uzgodnienia od projektanta. Za skorzystaniem z profesjonalnego doradztwa w zakresie BHP, przemawiają również następujące okoliczności:
  • wymagania BHP dla wielu pomieszczeń pracy mogą być skomplikowane,
  • przepisy ulegają dość częstym zmianom,
  • nie każdy pracodawca zatrudnia odpowiednich fachowców, którzy projekt sprawdzą,
  • najdroższe jest nakazowe przebudowywanie obiektów niespełniających wymagań przepisów,
  • każdy ma prawo zasięgnąć opinii z drugiego źródła.
1

Ocenę ryzyka wykonujemy zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r.).

2

Ocenę ryzyka wykonujemy uwzględniając m.in.:

  • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
  • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;
  • stosowane ilości  substancji.
3

Opracowujemy wytyczne dla wentylacji w postaci projektów technologicznych.

4

Opiniujemy projekty pod względem zgodności z wymaganiami BHP.

5

Pomagamy w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz SANEPIDu  w zakresie BHP i oceny ryzyka.

6

Dokonujemy oceny realizacji obowiązków dalszych użytkowników chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH, a w szczególności sprawdzamy  warunki stosowania  kontroli ryzyka  substancji zgodnie z scenariuszami narażenia.

AUDYT BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy nie sprowadzania się tylko do w przeprowadzenia w firmie szkolenia BHP w zakresie które przewiduje kodeks pracy. BHP w firmie to cały system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy, regularne szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy, zapewnienia środków BHP odpowiednich do wykonywanej pracy. Audyt BHP w firmie pozwala określić poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt BHP powinien być przeprowadzony przez specjalistę lub rzeczoznawcę ds. BHP. Przeprowadzenie audytu BHP w firmie to wspólna praca specjalisty z zakresu bezpieczeństwa przeprowadzającej audyt BHP oraz osób odpowiedzialnych za BHP i zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla pracowników. Audyt BHP powinien zweryfikować również ocenę ryzyka zawodowego w odniesieniu do warunków pracy panujących w firmie oraz zakresu pracy pracowników. Bezpieczeństwo wraz z higieną pracy jest istotnym elementem warunków pracy i komfortu pracowników, w czym może pomóc audyt BHP. Poprawnie przeprowadzony audyt BHP owocuje poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, zweryfikowaną oceną ryzyka zawodowego, oceną procedur BHP, rekomendacji w zakresie warunków pracy i BHP, określeniem terminu kolejnego audytu BHP. Audyt BHP powinien również zawierać przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy (BHP). Audyt BHP to podstawa bezpiecznej pracy w firmie.

SZKOLENIA BHP

Szkolenia z zakresu BHP są podstawowym obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy którą realizują członkowie służby BHP, niezależnie czy jest Rzeszów czy Lublin. Szkolenia BHP (bezpieczeństwo i higieny pracy), w tym szkolenia okresowe przeprowadza się zarówno dla pracowników jak i dla osób kierujących pracownikami. Szkolenia z zakresu BHP nie można przeprowadzać w oderwaniu do oceny ryzyka zawodowego pracowników. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in poprzez szkolenia BHP jest podstawą komfortu pracowników, a co za tym idzie wpływa pozytywnie na warunki pracy w każdej firmie. Szkolenia BHP dla pracowników powinny być przeprowadzane regularnie, zgodnie z kodeksem pracy. Szkolenia BHP zawierają m.in. informacje nt. warunków BHP jakie należy zachować podczas wykonywania określonej pracy. Szkolenia BHP mają za zadanie podnieść wśród pracowników świadomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP i szeroko rozumianej ergonomii pracy świadczymy na terenie miasta Rzeszów jak i całego województwa podkarpackiego, pomimo że Rzeszów nie jest siedzibą naszej firmy. Szkolenia BHP przeprowadzamy również poza terenem obejmującym Rzeszów i województwo podkarpackie. Współpracujemy w zakresie BHP również z podmiotami w województwa lubelskiego i małopolskiego. Szkolenie BHP Rzeszów, Dębica, Tarnów, Mielec – zapraszamy wspólnie zadbajmy o BHP w miejscu pracy.